Ubezpieczenie

Zapraszamy do zawierania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości w UNIQA TU SA.

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.
 • Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego , w okresie ubezpieczenia ,
  w związku z zarządzaniem nieruchomościami.
 • Ubezpieczonym jest każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą
  w zakresie zarządzania nieruchomościami bez względu na formę prawną prowadzonej działalności oraz działający na podstawie pisemnej umowy
  o zarządzanie nieruchomością zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inna osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości.
 • W przypadku gdy zarządca nieruchomości wykonuje czynności w związku z zarządzaniem nieruchomościami przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, ubezpieczeniem OC jest objęta również odpowiedzialność cywilne tego zarządcy za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tych osób.
 • Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych 50.000 euro.
 • Składka Ubezpieczeniowa uzależniona jest od :

– przychodu zarządcy nieruchomości osiągniętego w roku poprzedzającym zawarcie umowy ubezpieczenia

– od wysokości sumy gwarancyjnej

Proponujemy atrakcyjny system zniżek:

– za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w UNIQA TU SA     do 30 %

– za ubezpieczenia zarządzanego mienia w UNIQA TU SA     do 20 %

– za posiadanie licencji zawodowej   do 50 %

– zniżka dla członków Stowarzyszenia  do 40 %

W celu zawarcia umowy lub uzyskania informacji prosimy o kontakt :

Małgorzata  Tomczak – biuro WSZN –  wszn.poznan@wp.pl , nr telefonu 61 835-16-53 , 696-484-884

UNIQA TU SA – Mieszkalnictwo.poznan@uniqa.pl, nr telefonu 61 88 63 822, 61 88 62 810

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY