Dyplomowany zarządca nieruchomości – szkolenia, kwalifikacje, profesjonalizm a degeneracja

Szanowne  Koleżanki i  Koledzy !

Informujemy, iż w wyniku zawartego w dniu 09 stycznia 2014r  porozumienia  trzech największych organizacji zawodowych zarządców nieruchomości: Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych,  Polskiej  Federacji Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości oraz Polskiej  Federacji Zarządców Nieruchomości w trybie uzgodnionym w porozumieniu wymienionych wyżej Federacji, wprowadzony został program szkolenia i potwierdzania kompetencji zawodowych zarządców nieruchomości mający na celu doskonalenie kwalifikacji zarządców nieruchomości oraz dostarczenie stosownej wiedzy o kompetencjach zawodowych zarządców nieruchomości wszystkim korzystającym z usługi zarządzania nieruchomościami.

Program szkolenia zapewniał będzie kontynuację odpowiedniego przygotowania zarządców do wykonywania zawodu zarówno pod względem poziomu edukacji jak i praktycznego szkolenia.

Osoby, które udokumentują swoje kwalifikacje będą mogły uzyskać tytuł „Dyplomowany zarządca nieruchomości”potwierdzonym stosownym świadectwem kompetencyjnym.

 

Uzyskanie świadectwa kompetencyjnego i wynikającego z niego tytułu „Dyplomowany zarządca nieruchomości”  jest możliwe przez osoby, które:

§   posiadają co najmniej średnie wykształcenie potwierdzone świadectwem maturalnym,

§   zobowiążą się do przestrzegania zasad funkcjonowania programu,

§   ukończą z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne,

§   odbędą  studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami lub studia o specjalności zarządzanie nieruchomościami  lub  specjalistyczny kurs kwalifikacyjny wg ustalonego programu,

§   uzyskają pozytywny wynik egzaminu złożonego przed Komisją Kwalifikacyjną.

 

Uzyskanie tytułu „Dyplomowany zarządca nieruchomości” jest także możliwe przez osoby posiadające licencję wydaną przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast  lub Ministra właściwego do spraw budownictwa lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego  oraz mieszkalnictwa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami bez postepowania kwalifikacyjnego na podstawie decyzji Komisji Kwalifikacyjnej.

 

Szkolenia i praktyki realizowane zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 31 grudnia 2013 roku uznawane są jako szkolenia i praktyki wymagane dla uzyskania tytułu „Dyplomowany Zarządca Nieruchomości”.

 

Rejestr  Zarządców Nieruchomości i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

  1. Strony Porozumienia (Federacje) tworzą wspólny  Centralny Rejestr Zarządców Nieruchomości i Pośredników

w Obrocie  Nieruchomościami zwany dalej Centralnym Rejestrem

  1.  Centralny Rejestr obejmuje osoby fizyczne  posiadające :

a)       Świadectwo nadania licencji zawodowej wydane do 31 grudnia 2013 roku przez Prezesa Urzędu

Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast lub Ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego

planowania i  zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa , na podstawie przepisów

 

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

b)       Świadectwo kompetencji zawodowych (Dyplomowany Zarządca Nieruchomości ) wydane

przez Federację po pozytywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

  1. Numer pierwszego świadectwa kompetencji zawodowych to PF/30001, kolejny PF/30002 itd.
  2. Wpis do Centralnego Rejestru następuje na podstawie pisemnego wniosku, osoby fizycznej posiadającej

świadectwo, o którym mowa  w p.2a lub p.2b , złożonego do Federacji za pomocą systemu CERTO

(dotyczy to zarówno osób zrzeszonych w sfederowanych organizacjach jak i osób niezrzeszonych)

  1. Decyzję o umieszczeniu osoby w Centralnym Rejestrze podejmuje administrator Centralnego Rejestru

po uprzedniej akceptacji administratora Rejestru Federacyjnego.

  1. Wnioskodawca oprócz spełnienia wymogów wskazanych w punkcie 4 obowiązany jest do wyrażenia

zgody na przetwarzanie danych osobowych  a także przestrzegania standardów zawodowych

oraz zasad etyki zawodowej.

  1. Osoba wpisana do Centralnego Rejestru jest obowiązana , pod rygorem wykreślenia z Centralnego

Rejestru , do ustawicznego doskonalenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności odbycia

szkolenia zawodowego w ilości 32 godzin szkoleniowych w każdych kolejnych dwóch latach.

Obowiązek ustawicznego kształcenia powstaje w następnym roku kalendarzowym po którym

następuje wpisanie do rejestru.

  1.  Centralny Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej. Cząstkowe  rejestry papierowe mogą

być prowadzone przez Federację dla osób , którym wydały świadectwa kompetencji zawodowych.

  1. System  CERTO , będzie wspierał funkcjonowanie Centralnego Rejestru  zarządców nieruchomości

I pośredników w obrocie nieruchomościami , którzy będą rejestrować się za pomocą arkuszy

zgłoszeniowych . Platforma internetowa moderowana będzie przez administratorów Rejestrów

Federacyjnych i administratora Centralnego Rejestru . Koszty związane z prowadzeniem

Centralnego Rejestru w oparciu o system CERTO będą pokrywane z wpłat zainteresowanych

Oraz ewentualnych niezbędnych dopłat w wysokości 1/3 przez każdą Federację.

 

Osoby ubiegające się o wpis do rejestru licencjonowanych/dyplomowanych zarządców nieruchomości winny zgłosić się do Federacji osobiście, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub poprzez bramkę na stronie internetowej Federacji.

 

W celu uzyskania kwalifikacji umożliwiających wpis do centralnego rejestru zarządców nieruchomości osobom, które nie posiadają stosownych kwalifikacji, uruchomiony zostaje specjalistyczny kurs kwalifikacyjny dla zarządców nieruchomości obejmujący 200 godzin edukacyjnych szkolenia teoretycznego i 100-156 godzin edukacyjnych szkolenia praktycznego. Szkolenie to jest oparte na obowiązujących do końca 2013 roku minimalnych wymogach określonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, doświadczeniach Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i szkół wyższych prowadzących studia z zakresu zarządzania nieruchomościami, z uwzględnieniem standardów europejskich, w szczególności  Europejskiej  Rady d.s.  Zawodów Nieruchomościowych – CEPI,  z wykorzystaniem doświadczeń amerykańskich, w szczególności  Instytutu Zarządzania Nieruchomościami w Chicago – IREM.

Świadectwo stwierdzenia kompetencji zawodowych i tytuł Dyplomowany Zarządca Nieruchomości uzyskuje się  po pozytywnym wyniku egzaminu kompetencyjnego przeprowadzonego przez Komisję Kwalifikacyjną i stwierdzeniem posiadania umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu zawodu zarządcy nieruchomości.

 

W dzisiejszym świecie liczą się kwalifikacje a nie dokument, za którym nie stoją umiejętności.

Program nauczania i certyfikowania jest przeznaczony dla tych osób, dla których dyplom jest potwierdzeniem wysokich kwalifikacji a nie wartością samą w sobie.

Nasz program daje gwarancję, że praktyka wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości nie zweryfikuje negatywnie  umiejętności zarządcy.

                                                                                                  Z poważaniem

 

V-ce Prezes  Zarządu

Zbigniew  Pogorzelski