Poznań, 19.02.2018 r.

Uprzejmie zapraszamy Koleżanki i Kolegów  do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się  w dniu 19.02.2018r. o godz. 10:00 – 14:00   na temat :

„Podatkowo-prawne aspekty funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych 

i współwłasności „

Podczas  szkolenia zostaną omówione następujące tematy:

 1. Obowiązki rejestracyjne  Wspólnot Mieszkaniowych.
 2. Księgowość  Wspólnot Mieszkaniowych w aspekcie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o własności lokali.
 3. Rachunkowość  Wspólnot  Mieszkaniowych – ustawa o rachunkowości.
 4. Otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych Wspólnot Mieszkaniowych.
 5. Pozaksięgowa ewidencja kosztów zarządu nieruchomością wspólną na podstawie ustawy o własności lokali.
 6. Najnowsze rozbieżne orzecznictwo sądów cywilnych  i administracyjnych w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji księgowej.
 7. Zmiany podatkowe dotyczące Wspólnot Mieszkaniowych obowiązujące od 01 stycznia 2018 r, obowiązki w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK.
 8. Forma ewidencji księgowej przychodów i kosztów współwłasności w przypadku osób  fizycznych i prawnych, istota instytucji prawnej quoad usum i jej rozliczanie.
 9. Rozliczanie świadczeń medialnych Wspólnot Mieszkaniowych.  Zasady uchwalania regulaminu po zmianach prawa energetycznego oraz skutki jego braku i niewłaściwych naliczeń.
 10. Ustalanie opłat – zaliczki oraz bieżące rozliczenia Wspólnot Mieszkaniowych.
 11. Rola planu gospodarczego Wspólnot Mieszkaniowych.
 12. Okresowe zebrania Wspólnot Mieszkaniowych.
 13. Rozrachunki publiczno-prawne i deklaracje podatkowe, deklaracje śmieciowe, rozliczanie opłat  za  odpady komunalne w przypadku osób fizycznych i prawnych ( świadczenie złożone w podatku od towarów i usług VAT )
 14. Zakres odpowiedzialności  zarządcy nieruchomości oraz księgowego, członków zarządu w zakresie rozliczeń podatkowych Wspólnot i  współwłasności.
 15. Deklaracje  CIT, a sprawozdanie finansowe, z czego wynika jego kształt – ustawa o rachunkowości czy o własności lokali.
 16. Sposób ustalenia dochodu podatkowego na działalności gospodarczej w przypadku  ogólnej straty Wspólnoty na działalności statutowej.
 17. VAT dla zarządców nieruchomości i Wspólnot  Mieszkaniowych.
 18. Zasady  refakturowania na gruncie VAT. Problematyka świadczeń kompleksowych, złożonych.
 19. Aktualne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, sądów  administracyjnych i cywilnych oraz organów podatkowych w zakresie Wspólnot Mieszkaniowych i  współwłasności. Aktualne interpretacje Ministerstwa Finansów.
 20. Inne zagadnienia związane z rozliczaniem VAT w branży związanej z zarządzaniem nieruchomościami.
 21. CIT dla zarządców i Wspólnot Mieszkaniowych.
 22. Ceny transferowe w sektorze zarządców nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.
 23. Zakres zwolnienia przedmiotowego w podatku CIT na podstawie art.17 ust.1 pkt.44.
 24. Forma opodatkowania współwłasności- memoriałowa czy kasowa metoda rozliczeń ? Forma ewidencji księgowej współwłasności.
 25. Dochody z  współwłasności , a  źródła  przychodów – najem czy działalność gospodarcza.
 26. Podatek u   źródła – wybrane zagadnienia.
 27. Zarządzanie nieruchomościami  obcokrajowców.
 28. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi.
 29. Skutki zmiany art.113 ust.2 pkt.2 lit.  a  ustawy o VAT , czy Wspólnota Mieszkaniowa jest ex lege podatnikiem VAT czynnym ?
 30. Inne rozliczenie publiczno-prawne  z organem podatkowym.
 31. Aspekty podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych przy  przychodach osiągniętych ze sprzedaży towarów i usług, w tym także usług pośredników w dostawie mediów.
 32. Sankcje karne według Kodeksu   karnego skarbowego, Kodeksu karnego oraz ustawy o rachunkowości. Najnowsze orzecznictwo sądów cywilnych i karnych dotyczące odpowiedzialności zarządcy nieruchomości oraz osób prowadzących  sprawy księgowo-finansowe  bez  causy prawnej.
 33. Ustawa o własności lokali w orzecznictwie .Istotne zmiany  w funkcjonowaniu Wspólnot Mieszkaniowych  obowiązujące od 11 września 2017r :

– podejmowanie  uchwał.

– podstawy zaskarżania uchwał z art.25 u.w.l. oraz art. 189 kpc.

– rozbieżności orzecznictwa  sądów cywilnych  w zakresie balkonów , tarasów

–  istotne zmiany w ustawie o własności lokali od 11 września 2017 r

 1. Regulaminy rozliczeń świadczeń medialnych po  nowelizacji Prawa energetycznego oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
 1. Zasady odprowadzania wody deszczowej zgodnie z nowelizacją Prawa wodnego.
 2. Najnowsze orzecznictwo sądowe z praktyki biegłego sądowego dotyczące funkcjonowania Wspólnoty  Mieszkaniowej  i  współwłasności.
 3. Prawa i ekonomiczne aspekty znoszenia współwłasności  nieruchomości, praktyka  a  orzecznictwo  sądowe, jak najkrócej prowadzić proces i jak uniknąć kosztownych nieodwracalnych błędów
 4. Pytania i odpowiedzi.

W godzinach od 12.00 – 12.30 odbędzie się prezentacja Banku Gospodarstwa Krajowego dotycząca możliwości pozyskiwania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego JESSICA-2 dotyczącego programu dofinansowania termomodernizacji budynków mieszkalnych przeprowadzona przez Pawła Gąsiorka – Eksperta Oddziału BGK w Poznaniu.

Prelegent: 

mgr   Rafał Szczechowiak , wieloletni uznany szkoleniowiec, wykładowca akademicki , wykładowca na aplikacji radcowskiej, adwokackiej i notarialnej, biegły sądowy, wspólnik zarządzający Kancelarii Prawno-Rachunkowej „TAXLEX-CONSULTING” Szczechowiak i Wspólnicy s.c., prezes Międzynarodowego Instytutu Doradztwa Prawnego i Gospodarczego, Studiów i Doskonalenia Zawodowego „ Szczechowiak – LEXCONSULTING” 

Miejsce  szkolenia  :

Sala  Konferencyjna  OMEGA

60-574 Poznań  ul.H.Dąbrowskiego 79A

( wjazd na parking przy budynku płatny 3 zł/h )

Serwis kawowy

Serwis obiadowy

Odpłatność za szkolenie wynosi:

Dla członków WSZN ( którzy nie zalegają z opłatą składek członkowskich)  –  100,00 zł.

Dla osób z poza Stowarzyszenia  –  250,00 zł.

Powyższa opłata obejmuje pełen serwis kawowy i obiadowy oraz koncert skrzypcowy podczas przerwy obiadowej.

Płatne przelewem w terminie do dnia 16 lutego 2018r.

na konto Stowarzyszenia :

PKO BP XII/O Poznań

                                           62 1020 4027 0000 1602 0488 3940

Potwierdzenie udziału w szkoleniu prosimy dokonać do dnia  16 lutego 2018r.  telefonicznie, fax( 61) 835 16 53 , 696484884 lub pocztą mailową  wszn.poznan@wp.pl.

Szkolenia zostały zarejestrowane w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.

Zapraszamy  wszystkich Członków Stowarzyszenia do wzięcia udziału w szkoleniu, które organizowane jest po raz pierwszy wspólnie i w porozumieniu z Poznańskim Stowarzyszeniem Pośredników i Organizatorów Rynku Nieruchomości. 

W imieniu Zarządu

Prezes  Zarządu

Zbigniew  Pogorzelski