Walne Zebranie Członków WSZN

Szanowne  Koleżanki  i  Koledzy!

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Zarządców  Nieruchomości w Poznaniu zwołuje Walne  Zebranie Członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości, które w pierwszym terminie odbędzie się w dniu  14 czerwca 2019 r.  o godz. 14:00. W przypadku braku kworum Zebranie rozpocznie się w drugim terminie o godz. 14:15 tego samego dnia.

Zebranie odbędzie się w  Hotelu Rezydencji  Solei&Solei Golf , ul. Wałecka 2, 60-461  Poznań. 

Porządek obrad :

 1.   Otwarcie zebrania
 2.   Wybór Przewodniczącego zebrania.
 3.   Sprawdzenie prawidłowości zwołania zebrania i jego prawomocności.
 4.   Przyjęcie porządku zebrania.
 5.   Wybór Sekretarza.
 6.   Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7.   Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8.   Sprawozdanie Zarządu z działalności  przedstawione przez Prezesa WSZN.
 9.   Sprawozdanie Skarbnika Stowarzyszenia z działalności finansowej Stowarzyszenia.
 10.   Sprawozdanie Komisji
 11.   Informacja Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
 12.   Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu.
 13.   Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Skarbnika.
 14.   Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji
 15.   Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
 16.   Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowo-gospodarczego na 2019 rok.
 17.   Wolne głosy i wnioski
 18.   Zakończenie zebrania.

Jednocześnie Zarząd serdecznie zaprasza Członków WSZN do wzięcia udziału w spotkaniu  szkoleniowo-integracyjnym, które odbędzie się w tym samym dniu zaraz po obradach Walnego Zebrania.

W ramach tego spotkania przewidziane zostało:

 1. w godz. 16:30 – 19:30 szkolenie pt. „Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją”,

Podczas trwania szkolenia uczestnicy:

 • zdobędą informacje niezbędne podczas przygotowywania, negocjowania i zawierania umów o roboty budowlane,
 • poznają elementy umów o roboty budowlane pojawiające się najczęściej w praktyce, a także sformułowania korzystne (dla inwestora/ wykonawcy) wraz ze wskazaniem jakie rodzą one ryzyko dla drugiej strony,
 • zapoznają się z przykładowymi klauzulami umownymi jak określenie stron i ich oświadczenia, określenie przedmiotu, ustalenie obowiązków i uprawnień stron umowy, określanie wynagrodzenia oraz warunków jego płatności (wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe), doprecyzowanie zasad odbiorów, zabezpieczenia (kaucja, gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa, zastrzeżenie kar umownych), postanowienia regulujące obowiązek ubezpieczenia przedmiotu umowy o roboty budowlane, odpowiedzialność stron umowy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, w tym odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz gwarancji za wady, odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, rozliczenia stron.

Szkolenie zostało zarejestrowanie w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych – każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie.

   2. od godz. 20:00 do 3:00 kolacja grillowa i spotkanie integracyjne z zabawą przy muzyce.

Odpłatność za szkolenie i kolację grillową wynosi jedyne 150,00 zł/osobę  płatne przelewem w terminie do dnia  07 czerwca 2019 r. na konto: PKO BP XII/O Poznań nr 62 1020 4027 0000 1602 0488 3940.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu i kolacji, ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy po tym terminie kontaktować się telefonicznie z Panią Dyrektor Biura Małgorzatą Tomczak (tel. 696 484 884 lub za pośrednictwem poczty e-mail: wszn.poznan@wp.pl ) w celu potwierdzenia dostępności miejsc.

 

Uwaga: Jest również możliwość rezerwacji pokoi hotelowych w przypadku chęci skorzystania z noclegu. WSZN ma przyznany rabat dla tego wydarzenia. Pokój jednoosobowy ze śniadaniem 185,00 zł brutto/dobę, pokój dwuosobowy ze śniadaniem 260,00 zł brutto/dobę. Noclegi goście rezerwują i opłacają we własnym zakresie na hasło „WSZN”. Doba hotelowa od 14:00 do 12:00. Recepcja: Tel: +48 510 110 140, e-mail: hotel@hotel-solei.pl

Zawiadomienie

Pełnomocnictwo