Walne Zebranie Członków WSZN

Zarząd   Wielkopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Poznaniu zwołuje Walne Zebranie Członków  WSZN w Poznaniu ,które w pierwszym terminie odbędzie się w dniu  29 czerwca 2017 r ( czwartek) o godz.14:15. W przypadku braku kworum zebranie rozpocznie się w drugim terminie o godz.14:30 tego samego dnia.

Miejsce  zebrania:

Gimnazjum Nr.50 w  Poznaniu

60-128 Poznań  ul.P.Ściegiennego 10

( wjazd na parking od ul.Jarochowskiego )

Porządek  obrad :

 

 1. Otwarcie  Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania
 3. Sprawdzenie prawidłowości zwołania zebrania i jego prawomocności.
 4. Przyjęcie porządku zebrania
 5. Wybór Sekretarza i Członka Prezydium.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 7. Wybór Komisji Wyborczej
 8. Wybór Komisji  Uchwał i  Wniosków
 9. Sprawozdanie  Zarządu z działalności Stowarzyszenia przedstawione przez Prezesa WSZN.
 10. Sprawozdanie Skarbnika   z działalności finansowej Stowarzyszenia.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 12. Informacja Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 14. Podjęcie Uchwały   Nr 1/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania   Zarządu.
 15. Podjęcie Uchwały  Nr 2/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania Skarbnika.
 16. Podjęcie Uchwały  Nr 3/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 17. Podjęcie Uchwały  Nr 4/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
 18. Podjęcie Uchwały Nr 5/2017 w sprawie przyjęcia planu finansowo-gospodarczego na 2017 rok
 19. Omówienie propozycji zmian statutu WSZN oraz podjęcie stosownie uchwały nr 6/2017
 20. Zgłoszenie kandydatur i podjęcie Uchwały Nr 7/2017 w sprawie uzupełnienia składu  Zarządu  WSZN
 21. Wolne głosy i wnioski
 22. Zakończenie zebrania.

Załączniki:

1.Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

2. Preliminarz budżetowy na 2017 rok

3. Propozycje zmian do Statutu WSZN.

 

                                                                                                                                      W imieniu Zarządu

                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                                          Zbigniew    Pogorzelski