Komisje problemowe przy zarządzie PFSZN w Warszawie

W następstwie wyborów do władz Federacji w dniu 29 maja 2015 r. ukonstytuował się Zarząd w składzie:

 • Jacek Szopiński – Prezydent
 • Jolanta Janasik – Wiceprezydent
 • Maria Anna Kuczyńska – Członek Zarządu
 • Zbigniew Pogorzelski – Członek Zarządu
 • Jarosław Zieliński – Członek Zarządu

W wyniku wyborów do Komisji  Rewizyjnej w dniu 29 maja 2015 r. weszli:

 • Maria Kowalska – Przewodniczący Komisji
 • Halina Grączewska – Członek Komisji
 • Ewa Kłos- Członek Komisji

Komisje problemowe Federacji to:

 • Komisja Prawna
 • Komisja Edukacji

Wszystkich zainteresowanych pracą na rzecz naszego środowiska, wszystkich którzy posiadają wiedzę, doświadczenie i chęć do społecznej pracy, serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur do komisji problemowych DO DNIA 14 LIPCA 2015r. telefonicznie (618351653, 696484884), faxem, lub drogą mailową do biura stowarzyszenia.

CELE I ZADANIA KOMISJI
Komisje problemowe są ciałem doradczym przy Zarządzie. Powoływane są w celu wstępnego opracowania merytorycznego zagadnień, które stanowią przedmiot zainteresowania Zarządu.

Zgodnie ze statutem Federacji, komisje problemowe nie posiadają żadnej władzy i nie mogą podejmować decyzji. Ich charakter jest wyłącznie opiniotwórczy. Nie wyklucza to samodzielnego podejmowania inicjatyw, co do opracowywania nowych, pojawiających się problemów.

Do zadań komisji problemowych należy:

 • Merytoryczne opracowanie zagadnień zgłoszonych przez Zarząd;
 • Zbieranie opinii w środowisku na temat opracowywanych zagadnień;
 • Podejmowanie samodzielnych inicjatyw w zakresie nowych obszarów zainteresowania.

FORMY DZIAŁANIA

 • Główną formą pracy komisji problemowych są spotkania i dyskusje.
 • Komisje wspierają się komunikowaniem przy użyciu wszystkich dostępnych środków komunikacji (np. telefon, E-mail, fax);
 • Wynikiem pracy Komisji jest raport problemowy przedkładany Zarządowi;
 • Przewodniczący opracowuje raport, lub zleca jego opracowanie wyznaczonemu stałemu członkowi komisji.
 • Przed przedstawieniem Zarządowi, raport jest konsultowany ze stałymi członkami komisji oraz – w miarę potrzeby – ze stowarzyszeniami wchodzącymi w skład Federacji.
 • Dla stałych członków obecność na zebraniu komisji jest obowiązkowa.
 • Stali członkowie za udział w zebraniach komisji bądź w innych spotkaniach związanych ze swoją pracą (np. uczestnictwo w pracach komisji sejmowych itp.) otrzymuje zwrot kosztów podróży.
 • Stowarzyszenia – członkowie Federacji są informowani o planowanych posiedzeniach komisji, aby mogły zadecydować o przysłaniu na nie swojego obserwatora.

SPOSÓB POWOŁYWANIA I STRUKTURA

 • Komisje problemowe powoływane są przez Zarząd w miarę pojawiania się potrzeby ich istnienia.
 • Przewodniczącym komisji problemowej jest członek Zarządu odpowiedzialny za daną dziedzinę.
 • Stali członkowie powoływani są imiennie do komisji problemowej uchwałą Zarządu na podstawie rekomendacji przewodniczącego danej komisji. W ten sam sposób mogą zostać z niej odwołani.
 • Stałe członkostwo w komisji wygasa wraz z końcem kadencji Zarządu.
 • Zaleca się, aby – dla sprawności funkcjonowania – stałych członków komisji było nie więcej niż 5.
 • Stowarzyszenia -członkowie Federacji mają prawo na obrady komisji przysyłać obserwatorów z prawem udziału w dyskusji

(http://www.pfszn.pl/komisje-problemowe-pfszn/)

W imieniu Zarządu

Ewa Kłos